Kilpailun säännöt

1. KILPAILUN TARKOITUS

Erävaelluksen SM-kilpailun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää erävaellustaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä verrata osanottajien erävaellustaitoja ja -tietoja sekä fyysistä suorituskykyä.

2. KILPAILUN AJANKOHTA

Erävaelluksen SM-kilpailu järjestetään vuosittain elo- lokakuussa.

3. JÄRJESTÄMISOIKEUS

Kilpailun järjestämisoikeus on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksellä, tai muulla kilpailuluvan myöntäjän hyväksymällä ja nimeämällä yhteisöllä. Kilpailun järjestämisoikeus haetaan Suomen Latu ry:ltä tai sen nimeämältä taholta kaksi vuotta ennen aiottua kilpailua syyskuun loppuun mennessä. Hakemukseen tulee liittää taloussuunnitelma sekä selvitys muista resursseista, maastosta, kilpailukeskuksesta, huollosta, ajankohdasta, ym. kilpailun järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Kilpailuluvan myöntäjä käsittelee hakemukset ja valitun järjestäjän kanssa tehdään järjestelysopimus. Kilpailun ajankohta ja paikkakunta julkaistaan, kun järjestelysopimus on
solmittu.

4. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailu on avoin kaikille 15 vuotta täyttäneille. Järjestävän yhteisön edustajat saavat osallistua kilpailuun nuorten sarjassa ja retkisarjassa. Kilpailunvalvoja voi myöntää luvan järjestäjäyhteisön edustajien osallistumiseen myös muissa sarjoissa. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa osanottajamäärää, jolloin ilmoittautumisjärjestys ratkaisee mukaan pääsyn. Edellisen kilpailun kunkin sarjan kymmenen (10) parasta partiota saavat osallistua joka tapauksessa, mikäli ovat ilmoittautuneet määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukutsussa mainitulla tavalla ja mainittuun määräaikaan mennessä. Osallistumismaksu tulee suorittaa ilmoittautumismääräaikaan mennessä. Ilmoittautuessa on mainittava partion kummankin jäsenen nimi, partion nimi, kotipaikkakunta ja mahdollinen yhdistys tai seura, jota partio edustaa, osallistumissarja sekä kilpailun ennakko-ohjeen lähetysosoite.

Jälkiilmoittautuneilta ja osallistumismaksun myöhässä maksaneilta peritään enintään kaksinkertainen osanottomaksu. Järjestäjä vahvistaa osallistumisoikeuden lähettämällä hyväksytyille joko sähköpostina tai kirjepostina vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailun alkua säännöt ja ennakkoohjeen. Mikäli partio peruuttaa ilmoittautumisensa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista, peritään palautettavasta osanottomaksusta toimistokulut. Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan jälkeen, osanottomaksusta palautetaan puolet. Lääkärintodistuksen perusteella palautetaan koko osanottomaksu vähennettynä toimistokuluilla. Lääkärintodistus on toimitettava kilpailun johtajalle viikon kuluessa kilpailun alkamisesta.

5. KILPAILUKUTSU

Kilpailun järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, joka julkaistaan ainakin Latu & Polku -lehdessä ja kilpailuluvan myöntäjän verkkosivuilla viimeistään neljä (4) kuukautta ennen tapahtumaa. Kutsussa on mainittava kilpailun järjestäjä, kilpailupäivämäärät, sarjajako, partioiden kokoonpano, reittien pituudet, ilmoittautumisaika ja osallistumismaksut sekä mahdolliset osanoton rajoitukset ja tavallisuudesta poikkeavat pakolliset varusteet.

6. KILPAILUN KESTO, SARJAJAKO, REITTIPITUUDET JA PARTIOIDEN KOKOONPANO

Kilpailu kestää noin 3 vuorokautta.

Kilpailun sarjat ovat:

Reittien pituudet riippuvat kilpailun aikataulusta, maastosta, tehtävistä ja paikallisista olosuhteista. Vapaavalintaisesti haettavilla lisärasteilla reitin pituus voi lisääntyä enintään 30 %. Kilpailun yhteydessä voidaan järjestää retkisarja, jolla ei ole SM-arvoa ja jonka reitin pituus riippuu sarjan aikataulusta. Kaikkien sarjojen kilpailijoiden on oltava kilpailun alkaessa 15 vuotta täyttäneitä ja nuorten sarjaan osallistuvat eivät saa olla kilpailun päättyessä 21 vuotta täyttäneitä. Veteraanisarjaan osallistuvan on oltava kilpailun alkaessa 45 vuotta täyttänyt. Nuoret ja veteraanit saavat osallistua myös avoimeen sarjaan ja retkisarjaan sekä tytöt naisten sarjaan. Osallistuminen tapahtuu SM-sarjoissa kahden (2) hengen partioina, jotka voivat naisten sarjaa lukuun ottamatta olla myös sekapartioita. Retkisarjan partioon saa kuulua 2-4 henkeä.

7. KILPAILUOHJEET

Ohjeet käsittävät ennakko-ohjeen ja kilpailuohjeen.

7.1 Ennakko-ohje

Ennakko-ohje on lähetettävä osallistujille vähintään (2) viikkoa ennen kilpailun alkua. Ennakko-ohjeessa ilmoitetaan:

7.2 Kilpailuohje

Kilpailuohje jaetaan osallistujille kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailuohjeessa ilmoitetaan:

8. KILPAILUN SUORITTAMINEN

8.1 Muut säännöt

Kilpailija on velvollinen käyttäytymään reilua erävaellushenkeä noudattaen muita kilpailijoita, toimitsijoita, kilpailun seuraajia ja kilpailualueen asukkaita kohtaan. Kilpailija on velvollinen olemaan mukana eksyneen tai kadoksissa olevan kilpailijan etsimisessä. Kilpailija on velvollinen auttamaan sairastunutta tai loukkaantunutta kilpailijaa. Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen osalta soveltaen Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä. Ensiaputehtävien arvostelussa noudatetaan soveltaen SPR:n viimeisiä ohjeita. Tehtävien arvostelu tapahtuu voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten viimeisten voimassa olevien ohjeiden ja alan kirjallisuuden perusteella sekä kunkin alan asiantuntijoiden yleisesti hyväksymään käytäntöön tukeutuen. Arvosteluperusteiden täsmennykset ilmoitetaan tehtäväkäskyssä.

8.2 Kilpailureitti

Kilpailureitti koostuu perusreitistä ja lisäreiteistä. Saadakseen hyväksytyn suorituksen partion on kuljettava yhdessä rastien numerojärjestyksessä vähintään perusreitti, joka sisältää tehtävärasteja ja suunnistusrasteja. Lisäreitti koostuu vapaavalintaisesti haettavista lisärasteista, jotka voivat olla pistemääriltään eriarvoisia. Kaikki varusteet on kuljetettava mukana lähdöstä maaliin lukuun ottamatta muonia ja tehtävissä tai ensiavussa kulutettuja tarvikkeita. Partion hajaantuminen kilpailun aikana näköyhteyttä kauemmaksi ja kaikenlaisen ulkopuolisen avun tai apuvälineistön käyttö ilman kilpailuohjeissa mainittua lupaa on kielletty. Lisärasteilla partio voi käydä missä järjestyksessä tahansa ja ilman varusteita. Myös lisärasteilla partion on käytävä yhdessä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus antaa paikallisista olosuhteista johtuvia erillisohjeita tai muuttaa kilpailureittejä. Keskeyttämisen vuoksi yksin jäänyt partion jäsen saa järjestäjän luvalla jatkaa vaellusta kilpailun ulkopuolella yksin tai yhdessä toisen vajaan partion jäsenen kanssa.

8.3 Rastien merkitseminen

Rastit piirretään valmiiksi karttoihin tai osanottajat piirtävät ne itse mallikartasta tai saamastaan karttakopiosta. Rastinmääritteet annetaan erikseen kunkin päivän osalta. Maastossa rastit merkitään Suomen Suunnistusliiton sääntöjen mukaisilla rastilipuilla. Pakollisen rastileiman puuttuminen tai kilpailukortin kadottaminen aiheuttaa kyseisen päivän kaikkien vaelluspisteiden menetyksen, ellei partio muutoin voi luotettavasti osoittaa käyneensä rastilla. Rastilla olevan tehtävän tekeminen ei riitä todisteeksi rastilla käynnistä. Kilpailukortti on pyydettäessä esitettävä järjestäjille ja se on luovutettava välittömästi yöpymisrastilla tai maaliin saavuttaessa.

8.4 Määräaika

Kunkin päivän osuudelle annetaan määräaika, jonka kuluessa partion on kuljettava reitti
saavuttaakseen maksimipistemäärän. Määräajan ylittäminen aiheuttaa päivän vaelluspisteisiin yhden pisteen menetyksen kultakin alkavalta 15 minuutin ajanjaksolta ja ns. pikataipaleella (vaellussuunnistuksessa) kultakin alkavalta 5 minuutin ajanjaksolta. Järjestäjillä on oikeus määrätä kullekin päivälle aikaraja, jonka ylittäminen johtaa partion sulkemiseen kilpailusta. Tehtävärastien suoritusajat sisältyvät määräaikaan. Partio voi saada lisäaikaa ainoastaan kilpailun järjestäjien aiheuttamasta yli 3 minuutin viivästymisestä, josta partion on pyydettävä välittömästi merkintä rastipöytäkirjaan tai kilpailukorttiin. Rasteille voidaan ilmoittaa tehtävien suorittamiseen avaamisja sulkemisajat, jotka annetaan rastinmääritteiden yhteydessä

8.5 Kilpailun tehtäväalueet

Tehtävien aiheiden tulee liittyä olennaisesti erävaellukseen jakaantuen:

Tehtävät eivät saa vaatia uhkarohkeutta tai kohtuuttomasti voimaa eikä niiden suorittaminen saa olla vaarallista. Partion on suoritettava tehtävät omatoimisesti kirjallisten tehtäväkäskyjen ja kilpailun järjestäjien antamien yhtenäisten ohjeiden mukaan. Omien ohjekirjojen, elektronisten paikantamislaitteiden ja muistikirjojen, viestivälineiden, karttojen tai muiden vastaavien apuvälineiden käyttö on kielletty. Tehtävien valokuvaaminen on kielletty. Järjestäjä ohjeistaa matkapuhelimen käytön turvavälineenä. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää partion suoritus, jos siihen sisältyy ilmeinen tapaturman vaara, jos se ylittää annetun määräajan tai jos se on Erävaelluksen SM-kilpailun hengen vastainen.

8.6 Yöpyminen

Yöpyminen tapahtuu järjestäjän ohjeiden mukaan alueella, jolta poistuminen ilman järjestäjänlupaa on kielletty. Mikäli avotulen tekeminen on sallittu, sen tulee tapahtua järjestäjän ohjeiden mukaisesti ja sitä varten erityisesti varatulla alueella. Yöpymisestä ja tulenteosta annettujen ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa partion kyseisen suorituksen hylkäämisen.

8.7 Sääntörikkomukset ja pistemenetykset

Partio suljetaan pois kilpailusta tuomarineuvoston päätöksellä, jos

Järjestäjä mitätöi partion suorituksen kokonaan tai osittain, jos

Rikkomuksista epäiltyä partiota on aina kuultava ja päätöksestä on tiedotettava partiolle välittömästi.

Jos avoimen, naisten tai veteraanien sarjan partio turvautuu itse hoidettavien vammojen hoidossa järjestäjän apuun, siltä vähennetään kultakin hoitokerralta 2 % kilpailun maksimipistemäärästä.

9. KILPAILUN TULOKSET JA ARVOSTELU

Kilpailutehtävät arvostellaan erikseen kunkin kohdassa 8.5 mainitun tehtäväalueen osalta. Partion lopputulos saadaan laskemalla yhteen eri tehtäväalueiden pistemäärät. Tehtäväalueet tulee painottaa kohdan 8.5 mukaisesti. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa paremmuuden ratkaisee alueen 1 pistemäärä, seuraavaksi alueen 2, jne. Lopullisesta tulosluettelosta, jonka kilpailun järjestäjä lähettää viimeistään 14 vuorokauden kuluessa kilpailun päätyttyä jokaiselle osallistuneelle partiolle, on käytävä selville kunkin partion kokonaispistemäärän lisäksi partion eri tehtävissä saavuttama pistemäärä. Oikeat vastaukset jaetaan jokaiselle kilpailuun osallistuneelle partiolle palkintojenjaon yhteydessä.

10. KILPAILUN VALVONTA JA TUOMARINEUVOSTO

Kilpailunvalvojan ja ratavalvojan nimeää kilpailuluvan myöntäjä järjestelysopimuksessa. Kilpailun järjestäjä on velvollinen ottamaan huomioon kaikki valvojien tekemät huomautukset. Kilpailunvalvojan on tarkastettava ja hyväksyttävä kilpailutehtävät ja kilpailua koskevat suunnitelmat. Valvojien tehtävänä on varmistua kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Valvojilla on oikeus kieltää näiden sääntöjen vastaiset tehtävät ja järjestelyt. Ratavalvojalta edellytetään hyvää suunnistus- ja vaelluskokemusta. Ratavalvoja vastaa rastien oikeasta sijoituksesta ja reittien vaelluskelpoisuudesta. Tuomarineuvostoon, jonka tehtävänä on käsitellä ja ratkaista mahdolliset vastalauseet ja sääntörikkomukset, kuuluvat kilpailuluvan myöntäjän nimeämä puheenjohtaja, järjestäjien nimeämä kilpailunjohtaja, kilpailun valvojat, ratamestari ja tehtäväjohtaja sekä kaksi (2) osanottajien edustajaa, jotka valitaan järjestäjien toimesta kokeneiden osanottajien joukosta.

11. VASTALAUSE JA TARKISTUSPYYNTÖ

Vastalause, joka voidaan tehdä kilpailun järjestelyjä, muita osanottajia ja tulosluetteloa vastaan, on tehtävä kirjallisesti. Järjestelyjä ja muita osanottajia koskeva vastalause on esitettävä kunkin päivän osalta tunnin kuluessa yöpymisrastille tai maaliin saapumisesta. Tulosluetteloa vastaan tehty vastalause on jätettävä viikon kuluessa tulosluettelon julkaisemisesta. Vastalausemaksu on yhtä suuri kuin partion osanottomaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Tuomarineuvoston on ilmoitettava vastalauseesta tekemästään päätöksestä sekä sen perusteluista vastalauseen tekijälle välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Partio voi tehdä tarkistuspyynnön oman tuloksensa tarkistamiseksi. Tuloksen tarkistuspyyntö ei ole vastalause ja se on maksuton. Mitalisijoihin vaikuttava tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti kilpailutoimistoon tunnin kuluessa kilpailun päättymisestä, muut viikon sisällä kilpailun päättymisestä kilpailun johtajalle. Järjestäjä on velvollinen käsittelemään tarkistuspyynnöt, mutta ennen palkintojenjakoa vain sellaiset, joilla on vaikutusta palkintosijoituksiin. Muut tarkistuspyynnöt on käsiteltävä 14 vuorokauden kuluessa kilpailusta.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa Suomen Latu ry:n ulkoilutoimikunta. Nämä säännöt on vahvistettu ulkoilutoimikunnan kokouksessa 3.12.2012

©2006 Viinikan Siniset